Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

H. Westerveld, handelend onder de naam: WB2BS (Westerveld Business 2 Business Support), gevestigd te 7071 VV Ulft aan de Geulstraat 19.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 56553129

Definities:

In deze voorwaarden is WB2BS de opdrachtnemer/verkoper tegenover de opdrachtgever/koper.

Artikel 1

Toepasselijkheid:

1.1                Op al onze offertes en overeenkomsten en daaruit voortvloeiende vervolg overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2                Indien derhalve door een opdrachtgever eigen voorwaarden worden gehanteerd, worden die geacht geen onderdeel uit te maken van de tussen WB2BS en die opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2

Offertes:

2.1                Al onze offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat wij deze (schriftelijk) hebben bevestigd, waarbij onze algemene voorwaarden te allen tijde deel uitmaken van die overeenkomst.

2.2                Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling   verplicht WB2BS niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2.3                WB2BS is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden aan haar ten behoeve van de offerte ter beschikking gestelde gegevens, tekeningen e.d.

2.4                Voor WB2BS zal bij een samengestelde offerte (zoals aanleg van telecommunicatie, data e.d.) niet de verplichting bestaan om slechts een deel van de offerte uit te voeren tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.

2.5           Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op

eerste verzoek van WB2BS terstond door opdrachtgever en voor zijn rekening te worden geretourneerd aan WB2BS.

2.6           Indien op basis van een aanbieding van WB2BS geen overeenkomst tot stand komt heeft WB2BS ten laste van de         opdrachtgever recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van              ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde           aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3

Prijzen:

3.1                Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bevatten alles offertes van WB2BS prijzen exclusief B.T.W.

3.2                Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, etc.

In geval van verhoging van deze factoren is WB2BS gerechtigd – ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst – de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3.3                Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is in de geoffreerde prijs nimmer begrepen grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, herstel-, of ander bouwkundig werk van welke aard ook.

3.4           Opdrachtgever zelf dient ervoor zorg te dragen, dat alle vergunningen, ontheffingen en alle andere beschikkingen, die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig verkregen zijn.

3.5           Opdrachtgever is buiten werktijden verantwoordelijk voor de door WB2BS aangevoerde materialen en reeds aangebrachte            voorzieningen.

3.6           Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier              moeten worden betrokken, alsmede van hun niet of niet tijdige levering.

Artikel 4

Eigendomsvoorbehoud:

4.1                Alle door WB2BS geleverde zaken blijven eigendom van WB2BS, totdat zij geheel, inclusief alle eventueel bijkomende kosten, zoals boeten, wettelijke renten, buitengerechtelijke kosten, etc., door de opdrachtgevers zijn betaald.

4.2                Zolang er op de geleverde zaken vorengenoemd eigendomsvoorbehoud rust, is het aan de opdrachtgever verboden om de geleverde zaken buiten zijn normale bedrijfsuitoefening om op enigerlei wijze te bezwaren.

4.3                De opdrachtgever verplicht zich om die vorenbedoelde zaken op eerste verzoek van de WB2BS aan haar af te geven. Alle daaraan verbonden kosten, alsmede de schade als gevolg van eventuele waardevermindering van die teruggenomen roerende zaken, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5

Levering:

5.1                Vanaf het tijdstip, waarop de te leveren goederen en/of materialen ter beschikking van de opdrachtgever zijn gesteld c.q. op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden zijn afgeleverd, zijn deze goederen en/of materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.2                Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij niet tijdige levering dient WB2BS schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijk termijn moet worden gelaten om alsnog te presteren.

5.3                WB2BS is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze in gebreke blijft de zaken in ontvangst te nemen, ook indien de wederpartij als gevolg van overmacht niet kan afnemen, één en ander onverminderd het recht van WB2BS de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

5.4                In geval van faillissement, surséance van betaling, wettelijke schuldsanering of bij beslaglegging onder de opdrachtgever, is WB2BS gerechtigd de levering op te schorten, tenzij de opdrachtgever voldoende zekerheid stelt voor de genoegzame nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

5.5                Alle wijzigingen in een aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van de bouw of veroorzaakt door het feit, dat de aan WB2BS verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, kunnen – indien dat voor WB2BS extra kosten met zich meebrengt – door WB2BS aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.6                De tussen partijen overeengekomen levertijd wordt verlengd:

a)        met de dagen, waarop er naar het oordeel van WB2BS sprake is van onwerkbaar weer;

b)       gedurende de periode, dat WB2BS de werkzaamheden heeft moeten opschorten;

c)        als er sprake is van andere werkverlengde omstandigheden, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst tussen partijen voor hen beiden niet bekend waren, of die aan de opdrachtgever wel bekend waren, doch niet door die opdrachtgever aan WB2BS zijn medegedeeld.

5.7                Overschrijding van de overeengekomen levertijd om welke reden dan ook geeft aan de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6

Overmacht:

6.1                Indien vóór of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt, dat (verdere) uitvoering van de verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel door een niet toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever aanzienlijk bezwaarlijk en mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was voorzien, heeft WB2BS het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de verbintenis op te schorten, dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren, welke keuze schriftelijk en aangetekend aan de opdrachtgever zal worden medegedeeld.

6.2                Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoornissen of belemmeringen, zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijk werkstakingen, explosie, oproer, oorlog, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het niet of niet deugdelijk of niet tijdig presteren van toeleveringsbedrijven en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van WB2BS vallen.

Artikel 7

Aansprakelijkheid:

7.1                Indien WB2BS aansprakelijk is voor schade als gevolg van een aan haar toe te  rekenen tekortkoming, dan is de hoogte van die schade in alle gevallen beperkt tot het bedrag, dat in dat specifieke geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van WB2BS aan haar wordt uitgekeerd.

7.2                Indien WB2BS aansprakelijk mocht zijn, terwijl de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan is de hoogte van die uit de aansprakelijkheid van WB2BS voortvloeiende schade beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,00.

7.3                Het is mogelijk, dat personen/bedrijven, die in verband met de uitvoering van een opdracht door WB2BS worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmede uitsluiten of beperken. WB2BS is bevoegd om namens zijn opdrachtgever een dergelijke uitsluiting of beperking te aanvaarden.

7.4                Partijen sluiten de aansprakelijkheid van WB2BS voor door haar ingeschakelde onderaannemers en/of hulppersonen uitdrukkelijk uit.

7.5                WB2BS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van alarm- en of beveiligingsinstallaties.

7.6                WB2BS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet tijdig leveren/opleveren van door WB2BS namens opdrachtgever aangevraagde diensten bij providers/aanbieders.

7.7           WB2BS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van netspanning onderbrekingen van computerapparatuur.

Artikel 8

Garantie:

8.1                WB2BS garandeert slechts die eigenschappen van geleverde zaken/diensten, waarvan men mag verwachten dat deze normaliter aanwezig zijn, tenzij een bijzonder gebruik uitdrukkelijk door de opdrachtgever schriftelijk is aangegeven.

8.2                WB2BS is niet aansprakelijk  voor geringe afwijkingen.

8.3                WB2BS geeft geen garanties op geleverde accu’s, batterijen en lichtbronnen.

8.4                WB2BS verleend geen garantie op gebruikte goederen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9

Betaling:

9.1                Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de betalingcondities de volgende:

  • 50 % van de totale aanneemsom na acceptatie van de offerte binnen twee weken na de door WB2BS aan de opdrachtgever toegezonden factuur;
  • 50 % van de totale aanneemsom na beëindiging van de werkzaamheden binnen twee weken na de door WB2BS aan de opdrachtgever toegezonden factuur;
  • bij meerwerk: de gehele som binnen twee weken na de dienaangaande door WB2BS aan de opdrachtgever toegezonden factuur.

9.2                De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling of toelating tot de wet schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, zijn onder curatele stelling zal worden aangevraagd, indien enig beslag op de goederen en/of vorderingen van WB2BS wordt gelegd, wanneer de opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.3                WB2BS is gerechtigd, alvorens de overeenkomst uit te voeren c.q. met de uitvoering door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever te bedingen. Weigering van de opdrachtgever om de gevorderde zekerheid te stellen, geeft WB2BS het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden en het recht op vergoeding van de geleden schade, de kosten en renten.

9.4                Indien een factuurbedrag niet op de vervaldatum als bedoeld onder 9.1 is voldaan, is WB2BS gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen, gelijk aan de wettelijke handelsrente, met een minimum van 1% per maand, over het totale bedrag van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.

9.5                Bij niet, een tijdig of niet volledig betaling van het factuurbedrag is WB2BS gerechtigd om buitengerechtelijke kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever in elk geval verschuldigd, wanneer WB2BS zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00 en zijn exclusief omzetbelasting. Uit het enkele feit, dat WB2BS zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van deze buitengerechtelijke kosten.

9.6                Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit de bovenstaande berekeningen volgt, dan zijn de werkelijke gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 10

Reklames:

Reklames met betrekking tot de orderbevestiging, uitgevoerde werkzaamheden en de facturen, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk binnen 10 dagen nadat de orderbevestiging is ontvangen, de werkzaamheden zijn beëindigd, respectievelijk de factuur is uitgeschreven, aan WB2BS kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 11

Ontbinding:

11.1             Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een sommatie en in gebreke stelling met een termijn van één week, is WB2BS bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijke te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door WB2BS geleden schade.

11.2             Onverminderd het onder artikel 11.1 bepaalde, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling wordt verleend of wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen of anderszins de beschikkingbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

11.3             Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door WB2BS geleden schaden.

Artikel 12

Toepasselijk recht:

Op de rechtsverhouding tussen WB2BS en de opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13

Geschillen/bevoegde rechter:

13.1             Alle geschillen naar aanleiding van offertes of overeenkomsten en betalingen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen. Afwijking hiervan is slechts mogelijk, indien dwingendrechtelijk een andere wetsregel toepassing vindt.

13.2             Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, zoals mediation of arbitrage.